Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch stron umowy.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://dimmi.pl
 3. Sprzedawca – Patryk Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dimmi Patryk Kalinowski z siedzibą ul. Strzelców 15B/32, 31-422 Kraków, o numerze NIP: 9452141732 oraz REGON: 121202550, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu w tym w szczególności dokonująca zamówień
 5. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów;
 7. Umowa – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 2. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin.
 3. Treść regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 6. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich.
 7. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż zestawów biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Kupującego (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.).
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Kupującym w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. Kupujący w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. Mediację,
  3. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  4. Uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Kupujących, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

Zamówienia

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 2. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://dimmi.pl
 3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 6. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających sposób płatności. Kupujący może złożyć zamówienie podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
 8. Koszt wysyłki towaru do Kupującego jest pokrywany przez Sprzedającego
 9. Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu.
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep złożonego zamówienia.
 11. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
 13. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

Sposób płatności

 

 1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
  1. Przedpłata – płatność przelewem bankowym – wpłata na rachunek bankowy firmy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru.
  2. Przelewem on-line za pomocą serwisu Dotpay – wpłata na rachunek bankowy firmy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru.
  3. Kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay
 2. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 4. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 

Realizacja dostawy

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Wysyłka towaru następuje w dniu wyszczególnionym w opisie produktu zamówionego.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego, Kupujący otrzyma zwrot środków wpłaconych na konto Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby Kupujący w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.
 5. Kupujący, który nie jest Kupującym w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

Reklamacje – rękojmia

 

 1. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 3. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
  1. Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  2. Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
  3. Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
  4. Została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny.
  2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Żądać usunięcia wady.
 6. Kupujący, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 8. Kupujący pokrywa koszty wysyłki rzeczy wadliwej do Sprzedawcy, który zwraca go na konto bankowe Kupującego.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia Kupującego. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Kupującego za uzasadnione.
 10. Kupujący może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Kupującego jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 12. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 13. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 14. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Kupującymi w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 15. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Kupującemu z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

 

Odstąpienie od umowy – zwroty produktów

 

 1. Kupujący, na podstawie art. 27 ustawy o prawach Kupującego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach Kupującego, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres dimmi@dimmi.pl, bądź też listownie na adres:
  Dimmi
  Patryk Kalinowski
  Strzelców 15B/32
  31-422 Kraków
 2. Oświadczenie może zostać złożone w formie zgodnej z ustawą o prawach Kupującego.
 3. Sprzedawca potwierdza Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 6. Kupujący zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na koszt Sprzedawcy.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Kupującego, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  2. w przypadku wybrania przez Kupującego sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
 9. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Kupującego przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 10. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Kupujący nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach Kupującego.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Kupującemu, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach Kupującego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wegług specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Kupujących o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest akceptacja przez Kupującego treści Regulaminu obowiązującego w danym dniu.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Kupującym w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Kupującym w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefon: 664 172 493 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  2. e-mail: dimmi@dimmi.pl
  3. pisemnie na adres: Dimmi Patryk Kalinowski, Strzelców 15B/32, 31-422 Kraków
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 8. Nazwa Sklepu Dimmi, adres pod którym jest dostępny: https://dimmi.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 października 2016 roku.